Download algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van: HOTTUBSelect B.V.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: HOTTUBSelect B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de Opdrachtgever van gebruiker;
1. OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod
dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders
blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op
de offerte vermelde datum.
2. ORDERS
2.1. Elke tussen Gebruiker en opdrachtgever gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen
volledig bindend, tenzij Gebruiker opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de
overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht
komt de Gebruiker in ieder geval toe indien de Opdrachtgever blijkens informatie van een kredietinformatiebureau
en/of Gebruikers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.
2.2. De gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen.
2.3. Gebruiker is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst
voort te gaan, voldoende zekerheidvoor het nakomen van de betalingsverplichtingen van
de Opdrachtgever te vorderen.
3. LEVERING
3.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
a indien de zaken door of namens de Opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangstname
van de zaken;
b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken
aan die vervoerder;
c bij verzending door een vervoermiddel van de Gebruiker; door de aflevering ten huize van of
aan het magazijn van de Opdrachtgever.
3.2 Verzoekt een Opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke
wijze te doen plaatsvinden, dan kan Gebruiker de hieraan verbonden kosten aan Opdrachtgever
in rekening brengen.
3.3Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever
aan te wijzen derden worden gebracht. Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de Gebruiker ten
behoeve van de Opdrachtgever de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en
neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico,
derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico's. In geval van schade wikkelt de Gebruiker
de schade met de verzekeraar af. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden
geconstateerd, dient door de Opdrachtgever op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging
te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen
aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de Opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen binnen 24 uur
na aflevering bij de Gebruiker te melden.
3.3 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoorde
Gebruiker niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben
voldaan door de zaken ter beschikking van de Opdrachtgever gereed te houden, mits hij hiervan
binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft
gegeven aan de Opdrachtgever. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de Gebruiker
had kunnen leveren.
3.4 Opdrachtgever dient de ontvangen zaken binnen 14 dagen nadat hij hiervan bericht heeft
ontvangen af te halen. Indien Opdrachtgever niet tijdig overgaat tot afname van de zaken zal een
factuur worden verzonden en zal Gebruiker overgaan tot opslag van de zaken. De redelijke hiermee
gemoeid gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van 10%
van het factuurbedrag.
4. LEVERINGSTERMIJN
4.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien
verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. In specifieke
gevallen kan de levertijd echter aanzienlijk langer zijn.
4.2 Is een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
4.3 De Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake
van niet of niet tijdige levering, indien hij de Gebruiker na afloop van de leveringstermijn schriftelijk
heeft gesommeerd binnen een redelijke termijn na verzending der sommatie alsnog aan zijn
leveringsverplichting te voldoen en de Gebruiker daarmede in gebreke blijft.
4.4 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van
rechtswege ontbonden te zijn, indien of voorzover zij niet binnen drie maanden na afloop van de
leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum
plaatsvond op verzoek van de Gebruiker dan wel het gevolg is van bevoegde opschorting
van de levering door Gebruiker. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der
partijen recht op schadevergoeding.
5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
6. UITVOERING OVEREENKOMST, MEDERWERKING EN KLACHTEN
6.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap.
6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor
de gegevens die hij Gebruiker verstrekt heeft en dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en
bescheiden, welke Gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig
uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Gebruiker gewenste vorm en wijze aan
Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
6.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Gebruiker onverwijld wordt geïnformeerd
over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van
belang kunnen zijn.
6.4 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde
gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
6.5 Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij levering te (laten) controleren. Hierbij dient Opdrachtgever
na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt
6.6 Opdrachtgever kan aan door de Gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen
en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi,
prospectussen e.d. geen rechten ontlenen.
8. BETALING
8.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan
te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Gebruiker is bevoegd een aanbetaling van de helft van het totaal te betalen bedrag te vragen.
Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door gebruiker
tenminste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege
in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar
is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd.
Indien gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever
die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform
“Rapport Voorwerk II” - verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend
overeenkomstig het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012".
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgeverzijn
de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.
8.5 Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 2% in rekening te brengen.
Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 De Gebruiker behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde
of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Opdrachtgever zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door de Gebruiker ter uitvoering van genoemde overeenkomsten
tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
9.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Opdrachtgever de betaling daarvan niet
heeft aangetoond.
9.3 De Opdrachtgever is verplicht de zaken op eerste verzoek van de Gebruiker aan deze te tonen
en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 6 lid 3 c en d desverlangd
aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de Opdrachtgever
gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.
9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden
of te bezwaren. Het is Opdrachtgever echter toegestaan genoemde zaken binnen het
kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze
toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze
tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige
surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Opdrachtgever
mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken
tot zekerheid van vorderingen van derden.
11. EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK
11.1. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of
voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren
in het algemeen:
alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de
Opdrachtgever worden verlangd.
11.2. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide
partijen niet wordt uitgevoerd.
12. OVERMACHT
12.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de Gebruiker resp. de
Opdrachtgever redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering
van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd.
12.2 De Gebruiker resp. de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien
zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
12.3 In geval van overmacht kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
12.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering
van de betrokken overeenkomst.
12.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum
of termijn, heeft de Opdrachtgever, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
12.6 In het geval sprake is van maatwerk dient dit altijd te worden afgenomen door Opdrachtgever.
13. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
13.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder het octrooirecht, het modelrecht
en het auteursrecht. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door
een depot of registratie, dan is uitsluitend Gebruiker daartoe bevoegd. Gebruiker heeft het recht
de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever
ter kennis van derden wordt gebracht.
13.2 Door de Gebruiker verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen,
en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht
deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van gebruiker. Zij mogen zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond
of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Gebruiker
terstond te worden teruggegeven.
14. CONFORMITEIT EN GARANTIE
U heeft fabriek garantie op de artikelen, dit is afhankelijk per fabrikant en uw gebruik.
Alle garantie meldingen worden bij de betreffende fanrikant ingediend, zij bepalen de garantie en hierbij sluit Hottubselect bv zich bij aan.
14.1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de Opdrachtgever op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder
gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan
deze verwachtingenniet voldaan, dan heeft de Opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk
vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
14.2. De gebruiker verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de Opdrachtgever
garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de gebruiker niet
aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend
gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch
anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,
met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de gebruiker;
• één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met
inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de gebruiker;
• na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met
inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de gebruiker.
14.3. Het recht op vervanging komt de Opdrachtgever niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs
is te herstellen.
14.4. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland
beperkt tot die kosten die de gebruiker kwijt zou zijn geweest als de Opdrachtgever was
blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
14.5. De datum van indiening van de klacht door de Opdrachtgever is beslissend voor de toepassing
van bovengenoemd systeem.
14.6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik
van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
14.7. De Opdrachtgever is verplicht zich als een goed Opdrachtgever te gedragen, waaronder
bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig
wordt behandeld.
14.8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende onder meer, kleur, slijtvastheid, structuur, geringe
afwijkingen in maatvoering en hoeveelheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar
zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het
recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
15.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van
de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
15.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst
te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
15.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.5 De gebruiker is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke Opdrachtgever
nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is
neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder
begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.
15.6 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de gebruiker
niet kende noch behoorde te kennen, zoals
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe
inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
• schade ontstaan door zettingen in de ondergrond;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te
hoog of te laag luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door
de gebruiker is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze
niet door de gebruiker is aangebracht.
15.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn
ondergeschikten.
16. BELASTINGEN, PRIJZEN
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde
van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikanten
prijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies,
belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
17. VRIJWARINGEN
17.1 De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die
bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
18. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
18.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de
woonplaats van de Gebruiker, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk
bevoegd is.
19 TRANSPORTVOORWAARDEN.
De transporteur neemt contact op met u voor een afspraak.
Houdt er rekening mee dat een grote vrachtwagen bij het afleveradres kan komen.
Mocht de transporteur niet kunnen afleveren door omstandigheden, bijvoorbeeld een te kleine weg of een inrijverbod voor vrachtwagens om bij uw adres te komen of u bent niet thuis, dan bent u 80% fout vracht verschuldigd aan ons.
Lees ook onze extra pagina bezorgen.
20 ONLINE AANKOOP
Een online aankoop is alleen een aankoop die u in onze webshop doet.
U mag u bestelling binnen 14 dagen gratis retourneren met uitzondering van verzendkosten en evetentuele betaaltransactie kosten
via ons Download modelformulier van herroeping online aankoop
21 VERHUUR OF UITLENEN
Bij verhuur of lenen van onze producten is de huurder/ gebruiker altijd zelf aansprakelijk bij schade en vermissing aan of van het gehuurde product. U bent dus aansprakelijk voor het aankoopbedrag van het gehuurde of geleende product. 
Bij gebruik van onze producten is de huurder/ gebruiker aansprakelijk voor schade aan derden bij gebruik van onze producten. 
Hottubselect bv kan hier nooit verantwoordelijk voor worden gesteld.